TiếngQuêHương] #433 Xe rà phá bom mìn đột phá ra mắt ở Ukraine

essanews.com Xe rà phá bom mìn đột phá ra mắt ở Ukraine Câu chuyện của MTO • 1 ngày

Pham Quang Chiểu

57GHLsMd8HkJlwRS1s8qhQomVQVIVOd_13fImcj1rJdQllEOOW0jp0RXYRC3s2o9rj5mnciLpEmz_idv3rW3aaIpME2rGZNwZSoFlggCEWOeXOELPWelP5JDqztNvDr2h4vJd1KN7h7wR63g3_PNU25XQSl7BdSMWCe9Dx7Uebi77hR3B1qZ0MbaQ0TUpw

Xe đang chuẩn bị mặt bằng để rà phá bom mìn © Kharkov RMA

Vào ngày 27 tháng 10, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã phê duyệt máy rà phá bom mìn sơ bộ đầu tiên thuộc loại này, được sản xuất tại khu vực Kharkov.

Thiết bị độc đáo này rất quan trọng đối với sự an toàn của cộng đồng địa phương, cả hiện tại và tương lai.

Việc phát triển máy được tài trợ bởi ngân sách khu vực Kharkov. Nó được thiết kế để chuẩn bị mặt bằng cho việc rà phá bom mìn và sẽ được vận hành bởi các chuyên gia từ Trung tâm phản ứng nhanh và rà phá bom mìn nhân đạo liên khu vực của Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước.

Chi phí của chiếc xe tự hành này là khoảng 164.000 USD.

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/