PHV -> California Rep. Adam Schiff claimed Maryland home as primary residence

Vậy mà chụp cho Trump bao nhiêu tội vô căn cứ!

BN

From: Binh Nguyen <lienpham2k>
Date: Sun, Nov 5, 2023, 9:09 AM
Subject: California Rep. Adam Schiff claimed Maryland home as primary residence
To: <lienpham2k>

I found this on NewsBreak: California Rep. Adam Schiff claimed Maryland home as primary residence

https://share.newsbreak.com/5c5zhzw6