Cúc Hoa

Kính mời Qúi Thân Hữu đọc: " Cúc Hoa " Trần Quốc Bảo dịch thơ thiền, của Thiền Sư Huyền Quang

Cúc Hoa

Huyền Quang

菊 花

忘 身 忘 世 已 都 忘

坐 久 茫 然 一 塌 涼

歲 晚 山 中 無 歷

菊 花 開 處 即 重 陽

玄光禪師

Cúc Hoa

Vong thân vong thế dĩ đô vong

Tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương

Tuế vãn sơn trung vô tích nhật

Cúc hoa khai xứ tức trùng dương

Huyền Quang Thiền Sư (1)

Bản dịch của Trần Quốc Bảo

Cúc Hoa

Không thân không thế ấy không lường

Ngồi lạnh trầm tư giữa một giường

Trong núi năm cùng ngày chẳng biết

Cúc hoa nở, báo tiết Trùng dương (2)

Trần Quốc Bảo

(1) Huyền Quang là một Vị Cao Tăng (Thiền Sư). Sinh thời vào đời Nhà Trần (1225-1400) – Sư người làng Vạn-tải, đất Vũ-Ninh (nay là Gia-bình, Bắc-Ninh), lên 9 tuổi đã biết làm thơ văn. 19 tuổi đi tu. Sư Huyền Quang là Tổ thứ 3 của Phái Trúc-lâm ở nước ta.

(2) Trùng dương là ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch (còn gọi là Trùng cửu).
Năm nay, ngày Trùng dương, 9/9; nhằm (dương lịch) ngày 23 October 2023 mới vừa qua.