Trận Chiến Cuối Cùng” và Phụ đề “2024 có thể là cuộc bầu cử cuối cùng”

Rất tiếc là Dự định phát hành sách "Trận Chiến Cuối Cùng" và Phụ đề "2024 có thể là Cuộc Bầu Cử cuối cùng" vào ngày 7 tháng 11 không thể thực hiện được. Nhà XB Clover Leaves Publishing cố gắng thực hiện trước Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving 2023). Nhà xuất bản cũng bị áp lực không kém về thời gian phát hành sách 3 tháng trong hợp đồng với Humanix Books, Publisher cuốn "Final Battle". Làm thế nào một độc giả Người Việt ít quan tâm đến thời cuộc, những biến động chính trị tại Hoa Kỳ có thể hiểu đầy đủ nội dung quan trọng của Tác Giả David Horowitz trong cuốn sách dịch? Các dịch giả đã cố gắng làm tròn công việc dịch thuật. Nhà Xuất Bản Clover Leaves Publishing đang làm nhiệm vụ như độc giả bình thường để đọc sách và đối chiếu cuốn sách gốc tiếng Anh, để làm rõ nghĩa
một số đoạn văn. Chúng ta có hai người làm layout cộng tác và cố gắng có một thiết kế tốt về hình thức. Phần xem lại còn sót danh từ Người Viết Quốc Gia không dùng sẽ là giai đoạn cuối cùng trước khi Final Layout.