Cụ Bà Bùi Diễm (nhũ danh Vũ Th ị Kim Ngoc), phu nhân của Cố Đ ại Sứ Bùi Diễm, từ trần sáng h ôm nay 9/11/2023, tại Maryland.

BMH ///

Washington, D.C

Tin Buồn

Chúng tôi vừa nhận được tin Cụ Bà Bùi Diễm (nhũ danh Vũ Thị Kim Ngoc),

phu nhân của Cố Đại Sứ Bùi Diễm, từ trần sáng hôm nay 9/11/2023, tại Maryland.

Được biết Cổ Đại Sứ Bùi Diễm, đã mệnh chung vào tháng 10/2021, tại Rockville, Maryland.

Hưởng đại thọ 98 tuổi..

Có tin gì thêm chúng tôi sẽ chuyển đến Quý Vị sau..

Trân trọng..