15Nov23 | TT Trump Tuyên Bố Di Dân Lậu Sẽ Không Có Một Đồng Trợ Cấ p!