Trận Chiến Cuối Cùng ISBN 9780960059188 and Library of Congress Control Number: 2023950334

Subject: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG ISBN 9780960059188 and Library of Congress Control Number: 2023950334

Trong tuần này công việc relayout cho các chương 8-11 tiếp tục theo dự định và hoàn tất trước Thanksgiving, Clover Leaves Publishing sẽ đưa Nhà In local anh Đại giới thiệu để có first batch sách phát hành. Đồng thời Liêm đưa qua Ingram spark để đưa qua Amazon và nhiều Global retail outlets cho vấn đề marketing only (lợi nhuận sẽ khấu trừ 55% qua Amazon và global connect).

Thay mặt Nhà Xuất Bản và VACA, Liêm xin cám ơn các dịch giả đã hoàn tất Công Việc. Thời Gian gần đây Liêm bỏ thời gian đọc một số chương đã dịch như một độc giả thông thường và có sửa đổi 1 chút ít cho một vài chương, bỏ bớt nhiều hơn là thêm. Ví dụ Pack the Court hay Pack the Supreme Court có nghĩa là expand, mở rộng chứ không có nghĩa là gom hay làm nhỏ lại. Chương 1 do anh Trinh dịch và Chương 5
do anh Phan Quang Trọng thì Liêm không tìm được điều gì

sửa đổi , ngoài tiêu đề cho Chương 5 lam cho phù hợp với một chương khác chung

một danh xưng đã được anh Trọng và chị Phong Thu đồng ý. Anh Đại tiếp tục dò xem 7 chương đầu có danh từ/ chữ nghĩa sau 1975 hay không. Chương 9-10-11 anh Đại đã review và edit rồi. Còn chương 8 thì nếu anh Đại bận, Liêm và anh Trinh sẽ dò lại.

Chúng ta đã có LCCN rồi, một trong các điều kiện để làm thư mục và các Thư Viện trên nước Mỹ có thể order. Đây là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Liêm cố gắng liên lạc chị Teresa Phạm không biết còn làm ở Library of Congress, yêu câu đưa vào thư mục cho division Á Châu xem sao. Những dịch giả và Hiệu đính either full name or AKA theo request ( i.e Writer Son Nghi) đều có tên trong Contributor list registered trước khi xin LCCN.

Library of Congress

Nov 13, 2023, 9:06 AM (2 days ago)
to me

We received your Preassigned Control Number (PCN) request for Tran Chien Cuoi Cung 9780960059188.

Please print the text and the Library of Congress control number (LCCN) exactly as it appears below on the copyright page of this book:

Library of Congress Control Number: 2023950334

Please log into your PrePub Book Link account to submit a Change Request if any bibliographic information pertaining to your forthcoming book changes.

Please send a complimentary copy of the best edition of the book immediately upon publication to:

Library of Congress
US Programs, Law, and Literature Division
Cataloging in Publication Program
101 Independence Avenue, S.E.
Washington, DC 20540-4283

Your continued participation in the PCN Program is contingent on full compliance with this obligation. Copies sent to the Copyright Office for copyright deposit and registration do not satisfy this requirement.

Thank you for your cooperation.

Liem Bui