Thư Mời tham dự Tân Xuân Giáp Thìn do Hội Bưởi-CVANC tổ chức

Xin chuyển Thư Mời tham dự Tân Xuân Giáp Thìn do Hội Bưởi-CVA Nam California tổ chức vào sáng Thứ Bảy 17 Tháng 2 Năm 2024 tại Diamond Seafood 3 (từ 10:30 am đến 3 pm). Xin xem flyer.
PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/