Tướng lĩnh cả bốn quân chủng lớn bị thanh trừng, ông Tập tự hủy ‘Trường Thành’