17Nov23 | Biden Nói Newsom Nếu Muốn Thì Có Thể Có Được Chức Tổng Th ống Của Mình!