Chiến tranh Ukraina: Nguy cơ Nga bị sa lầy thêm rõ nét

Xin kính chuyển để tùy nghi. Cá nhân tôi chưa coi hết mấy clips này , nhưng nghĩ chúng không phải là nhưng tin " lèo " tiêu cực.
NTL