Cuối tuần coi lại: Lãnh tụ Mỹ tệ như vầy sao?

On Fri, Mar 25, 2022 at 9:04 AM Luvinh Luu <friendsofdiem> wrote:

Chính quyền Biden đã cai trị Nước Mỹ trong một năm qua, Dân mỹ than:
"All pain, no gain"

  • An overwhelming majority says rising gas prices are a problem for their family.
  • Over half of voters think inflation is "not at all" under control and views on the economy remain decidedly negative.
  • Two-thirds have had to cut back on spending to make ends meet, as a growing number say they are falling behind financially.
  • More than twice as many think the Biden administration has made the economy worse rather than better.
  • Two-thirds disapprove of how Biden is handling inflation, including a sizable minority of Democrats

Người Mỹ nhìn lãnh tụ của họ:
Một Ông Tổng Thống, Biden, hoàn toàn thất bại trên mọi mặt.


Bà Phó: Harris Kamala vô tích sự, nham nhở cười hô hố.

Chủ tịch Quốc Hội: Pelosi với nhiều thủ đoạn đen tối.

Có của Trời cho không biết hưởng,

mà đi quỳ lạy van xin,

Đối ngoại vụng về khiến Nga mạnh lênxâm chiếm Ukraine

Đã thảm bại ở Afghanistan, bây giờ chiến lược nào cho Ukraine?

Có còn lãnh đạo Thế Giới không?

Tội nghiệp cho Dân Mỹ quá, mà cũng khổ nhục cho "tui", người tị nạn cộng sản, chạy ô mồ mắc ô mã.
Lưu-Vĩnh-Lữ