Lại chê Biden nữa!

On Sun, Apr 10, 2022 at 09:15 Luvinh Luu <friendsofdiem> wrote:

Dân Biểu Byron Donalds chê Tổng Thống Biden "Quá Yếu trên hiện tình Thế Giới".- "weakness on the world stage" – và đó cũng là lý do khiến Putin xâm chiếm Ukraine.

Khởi sự thì muốn Tổng thống Zelenskyy rời Ukraine.

Nhưng vị Tổng Thống này khẳng khái từ chối:

" tôi không đi, cho tôi vũ khí"- It was Volodymyr Zelenskyy [who] told the White House, "I’m not leaving. Just give me ammo".

Giả sử như Tổng thống Zelenskyy nghe theo lời của Bạch Cung chuồn ra khỏi Nước, thì chắc không có chiến tranh , nhưng có một cuộc cưỡng chiếm và Dân Ukraine sẽ sống trong tủi nhục, nghèo khổ như Dân Miền Nam Việt Nam sau 75. Thêm một 30 tháng 4 nữa!
Cũng là Biden 75, giờ thì Biden 2022.
Cuộc chiến này không biết rồi kết thúc ra sao?
Ukraine có bảo tồn được sự độc lập của mình không? Hay bị Nga thống trị?
Dù sao Ukraine cũng nêu gương cho các tiểu quốc thấy tinh thần chiến đấu để giử quốc gia độc lập. Thà Chết hơn làm nô lệ ngoại bang.
Người Dân Việt nghĩ gì cho số phận của mình, một khi Tàu cộng bắt chước Nga. Tuy nhiên, người Hán thâm độc hơn, họ không dùng vũ khí xâm chiếm VN đâu! Tàu cộng dùng TIỀN, nuôi bọn csVN làm tay sai, làm thái thú cho Tàu, rồi khi chín mùi, sẽ dưng VN cho Tàu.
Người Việt "thức tỉnh" đi; đừng để quá muộn, không còn thời giờ nữa.
Vùng lên giải thể chế độ này, Xây Dựng một Việt Nam mới hùng cường, độc lập, vinh quang cho thế hệ TRẺ tiến lên.
Chuyện Dân Mỹ chê tổng thống Mỹ, Biden,

đã quá nhiều rồi,

miễn nói thêm, quý vị tùy nghi đọc lời chê nguyên bản Anh văn bên dưới .
Lưu-Vĩnh-Lữ

Biden hasn’t been leading at all

Rep. Byron Donalds partially blamed Russian President Vladimir Putin’s war on Ukraine on President Biden’s "weakness on the world stage" Saturday on "Cross Country."

REP. BYRON DONALDS: Joe Biden has been leading from behind and frankly not leading at all when it comes to the Russian incursion into Ukraine. People need to remember:

Joe Biden’s White House wanted Volodymyr Zelenskyy to get on the airplane and leave Ukraine. It was Volodymyr Zelenskyy [who] told the White House, "I’m not leaving. Just give me ammo." And so what we have seen in the United States is weakness on the world stage. Vladimir Putin knows this, and that’s why he’s continuing his offensive in spite of the valiant resistance from the Ukrainian people.

Here’s the key important point.

Going back before Feb. 24 when Russia invaded Ukraine, there was a time period of about four months [when] Joe Biden could have supplied the Ukrainians with the armaments that they have been requesting for quite some time. He did not do that. He was more concerned about Build Back Better — and frankly, his crazy agenda, which has failed in the United States — than making sure the Ukrainians had the weapons they need to defend themselves against this Russian onslaught.

So that’s why I say you will see BoJo — Boris Johnson — but you won’t see Joe Biden, because Boris Johnson understands that if Ukraine falls, it’s a major issue for Europe. They want to make sure they do everything they can. Joe Biden has been late to the game on everything, and he has been wrong at every single point. It’s no shock to me why he’s not there in Ukraine right now..