Kính mời quý vị xem Steve Bannons phỏng vấn Hùng Cao

Kính mời quý vị xem Steve Bannons phỏng vấn Hùng Cao,
Ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 10, tiểu bang Virginia trong chương trình War Room/ Rumble

https://rumble.com/v10saiw-hung-cao-on-flipping-the-democrat-racial-playbook.html