Điều Gì Sẽ Xảy Ra Với Tiền An Sinh Xã Hội Khi Bạn Chết?

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Với Tiền An Sinh Xã Hội Khi Bạn Chết? Checks An Sinh Của Bạn Sẽ Có Được Tiếp Tục Gởi Cho Người Người Khác Trong Gia Đình Bạn Không?

Apr 18,2022

See the source image

Kết thúc cuộc đời của một người không nhất thiết có nghĩa là kết thúc các khoản thanh toán an sinh xã hội của họ. Tùy thuộc vào các yếu tố như thu nhập và người phụ thuộc, séc an sinh xã hội sẽ vẫn được cấp cho người khác ngay cả sau khi người nhận ban đầu qua đời.

Theo trang web của Cục Quản lý An sinh Xã hội, nếu bạn làm việc và đóng tiền cho Sở An sinh Xã hội, một phần của các khoản thuế đó sẽ được chuyển đến trợ cấp cho người sống sót, có nghĩa là vợ / chồng, con cái và thậm chí cả cha mẹ còn sống của bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán dựa trên thu nhập của bạn. Tương tự như vậy, bạn và gia đình của bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp dựa trên thu nhập của người khác đã qua đời – miễn là người đó đã làm việc đủ lâu để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Nếu bạn không còn người sống sót hoặc người phụ thuộc, các khoản thanh toán chỉ dừng lại.

Bất cứ khi nào có người qua đời, văn phòng An sinh Xã hội phải được thông báo ngay lập tức. Việc này thường được xử lý bởi nhà tang lễ, nhà tang lễ sẽ gửi một mẫu đơn gọi là Tuyên bố về cái chết của Giám đốc Nhà tang lễ.

Nếu điều đó không xảy ra, bạn sẽ phải gọi cho SSA – bạn không thể thông báo về cái chết hoặc nộp đơn xin trợ cấp nạn nhân trực tuyến.

Nếu bạn cần thông báo về cái chết hoặc nộp đơn xin trợ cấp cho nạn nhân, hãy gọi 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ Hai đến thứ sáu.

Bạn cần cung cấp số an sinh xã hội của người đã qua đời khi đăng ký. Trong trường hợp bạn qua đời, người sống sót của bạn sẽ cần cung cấp số an sinh xã hội của bạn. Người thi hành di sản cũng có thể gọi cho Sở An sinh Xã hội, CNBC đưa tin. Dưới đây là một số điều cần nhớ đối với những người nhận trợ cấp trong hồ sơ của vợ / chồng hoặc cha mẹ, theo SSA:

Sở An sinh Xã hội sẽ tự động thay đổi bất kỳ khoản trợ cấp hàng tháng nào nhận được thành trợ cấp của những người còn sống sau khi nhận được báo cáo về cái chết.

Cơ quan có thể tự động thanh toán Khoản thanh toán Tử vong Một lần Đặc biệt.

Một điều cần lưu ý là không có trợ cấp an sinh xã hội nào được tính cho tháng một người qua đời.

Peggy Sherman, một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận và cố vấn chính tại Briaud Financial Advisors ở College Station, Texas, nói với CNBC: “Bất kỳ quyền lợi nào được trả sau tháng người đó qua đời đều cần được hoàn lại.

Trong khi đó, nếu vợ / chồng hoặc người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn của bạn đã nhận được tiền dựa trên hồ sơ của bạn, thì quyền lợi đó sẽ tự động chuyển đổi thành trợ cấp cho những người còn sống khi chính phủ nhận được thông báo về cái chết của bạn. Nếu người phối ngẫu còn sống đã đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ, họ có thể nhận được toàn bộ quyền lợi của người phối ngẫu đã qua đời. Bạn có thể nộp đơn xin giảm quyền lợi sớm nhất là 60 tuổi – hoặc 50 tuổi nếu bị khuyết tật – tức là sớm hơn vài năm so với tuổi 62 yêu cầu sớm nhất tiêu chuẩn.

See the source image

Great Day GIF by memecandy

Andy Van

See the source image

Dịch từ: https://www.gobankingrates.com/retir…urity-you-die/

Richard