Chích ngừa cúm mỗi năm có thể ngăn ngừa đột quỵ não (stroke)

Kết quả khảo cứu ở Đức và Tây Âu cho thấy chích ngừa cúm mỗi năm có thể ngăn ngừa đột quỵ não (stroke). Người gốc Việt lớn tuổi thường bị đột quỵ não, nên chú ý đến việc này:

Flu Vaccine Linked to Lower Risk for Stroke: INTERSTROKE

https://www.medscape.com/viewarticle/973579?sso=true&impID=4233422&uac=413967HY&src=WNL_trdalrt_220509_MSCPEDIT_flustroke

PHL
https://freedom-vaca.org