Xin quý vị nghe 3 nhạc sĩ đánh cùng một cây guitar.

Xin gửi video link này để quý vị nghe 3 nhạc sĩ đánh cùng một cây guitar. Chúng tôi đã lưu trữ ở VACA website.

Video lớn nên không gửi vào mailing list (vacamembers) được

https://videos.files.wordpress.com/yXSC6hiI/accords-a-3-guitarists.mp4

https://freedom-vaca.org/