Đậu Mùa Khỉ lan truyền từ một Đ ại Hội Đồng Tính đầu tháng này?

FYI. Với sự dè dặt vì còn quá sớm.

https://tiny.iavian.net/1ndwx

Người già gốc Việt có chũng ngừa Đậu Mùa thập niên 1950s-1960s có thể vẫn còn miễn nhiễm kháng Đậu Mùa Khỉ. Giới trẻ nên cẩn thận:

Smallpox vaccine protects against monkeypox, Gov. Charlie Baker says – Boston News