Xin mời xem ba chương trình mới thâu Thứ Sáu May 27th, 2022 tại VCALTV

Hội Luận Round Table: "Ukraine và Bàn Cờ Đông Nam Châu Á"
Trang Đặng (Diễn Giả) và Phạm Gia Đại (Bình Luận)
Hội luận phần 1:https://youtu.be/f382tn7QqnI
Hội luận phần 2: https://youtu.be/Fl0IK0rHYP4

Mạn Đàm Anh Ngữ: "10 Types of Nouns in English"
https://youtu.be/V8OF7rGsGSw

Thiên Hạ Sự: "Âm và Dương trong Trời Đất"
Trọng Nghĩa (host) và Phạm Gia Đại (Biên Soạn)

https://youtu.be/KYrxRoQEQ2A

PGĐ

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/