Lịch sử VN cận đại: T T NGÔ ĐÌNH DIỆM Phần I và II

Lịch sử VN cận đại: T T NGÔ ĐÌNH DIỆM
Phần I và II

DVD đầu tiên về TT Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hoà.

Xem qua mới thấy thực sự TT NDD là 1 chí sĩ yêu nước.
Cần phổ biến rộng rãi để những thế hệ sau (trong và ngoài nước) hiểu rõ sự thật của lịch sử VNCH.

Phần I:
https://youtu.be/GbIRZrcFZ2E

Phần II:
https://youtu.be/0IzazKMcuG0