​Xem “Tướng Lương Xuân Việt nói thẳng mặt Cộng sản: Các anh giải phóng cái gì? Ai cần các anh giải phóng?”

From: Bach Mai
Date: Mon, Jun 13, 2022, 7:49 AM
Subject: Xem "Tướng Lương Xuân Việt nói thẳng mặt Cộng sản: Các anh giải phóng cái gì? Ai cần các anh giải phóng?" trên YouTube

https://youtu.be/KbfYtGwlLZ8