Teaching the virtues of resistance to communism

Người Việt tỵ nạn CS và gia đình có dịp đến WDC nên ghé thăm nơi này:

Teaching the virtues of resistance to communism | Washington Examiner
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/editorials/teaching-the-virtues-of-resistance-to-communism

PHL

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/

[category  PHL]