Thư Mời Hội Thảo: Reversing Diabetes / Đảo Ngược Bệ nh Tiểu Đường Để Có Thể Bỏ Uống Thuốc: 9 tháng 7, 2022

Xin gởi lần thứ hai.

Kính thân mời Quý Vị, Quý NT và CH tham dự..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

đặc biệt Quý Vị là cư dân của Thủ đô HTĐ và vùng phụ cận..

và nhất là Quý Vị đang được điều trị về bênh tiểu đường..

Thư Mời Hội Thảo:

Reversing Diabetes / Đảo Ngược Bệnh Tiểu Đường Để Có Thể Bỏ Uống Thuốc.

Do Bà Angie Nguyễn, bệnh nhân tiểu đường chia xẻ kinh nghiệm…

Xin mời xem Flyer để biết thêm chi tiết, và kính, thân mời Quý Vị tham dự..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

THƯ MỜI HỘI THẢO- REVERSING DIABETES- 09 tháng 7-2022

youtube.png

THƯ MỜI HỘI THẢO- REVERSING DIABETES- 09 tháng 7-2022