The Democrats’ green war on the working class

Cô Batya Ungar Sargon là một cây bút trẻ xuất sắc. Mời đọc bài bình luận thời sự sau đây của cô:

The Democrats’ green war on the working class – spiked
https://www.spiked-online.com/2022/07/20/the-democrats-green-war-on-the-working-class/

PHL