Deinstitutionalization made America more dangerous

Có nhiều sự thật trong tường trình này. Nhiều cải cách xãy ra trong thập niên 1960s ở Mỹ, tốt có như Luật Nhân Quyền, xấu có như việc đóng cửa các bệnh viện tâm thần. 60 năm sau, với nhiều bằng chứng về nạn nghiện ngập, vô gia cư và tội ác bạo động có nhiều dính liu với bệnh nhân tâm thần không chửa trị đúng mức. Chúng ta nên xem xét lại vấn đề để tìm giải pháp thích ứng. Mời xem:

https://youtu.be/vYMDkkcNma4

PHL