Candidates for County Court Judge Group 14

Sơ lược tiểu sử của các Ứng Cử viên Cộng Hoà cho chức vụ Thẩm Phán của Quận Hillsborough nhóm 14 – Xin vui lòng nhấn vào link dưới đây:

Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA) (freedom-vaca.org)

Minh Anh Truong Nguyen

County Court Judges của District 14.pdf