NO B.S NEWS – 8/8/22

ACE Thân quí,

Chẳng lẽ Hoa Kỳ đang đi giật lùi về hàng ngũ các quốc gia đệ tam? Chậm phát triển? Hay thậm chí chủ nghĩa xã hội?
Luật pháp bây giờ chẳng khác gì cộng sản VN, "Luật là tao, tao là luật".

Xin mời ACE vào nghe chương trình "NO B.S. NEWS" để cùng nhau suy nghĩ.

https://www.youtube.com/watch?v=W6gOVpgIlSQ

Một ngày đen tối đang phủ xuống mảnh đất tự hào về tự do và nhân quyền.

tuấn