Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cố Thư Họa Sĩ Vũ Hối..

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cố Thư Họa Sĩ Vũ Hối..

Để Quý Vị được tường và thuận tiện phân ưu, thăm viếng, và tiễn đưa

Cố Thư Hoa Sĩ Vũ Hối đến nơi an nghỉ cuối cùng…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C