Ken Hagan

Ủy viên Ken Hagan sẽ tái tranh cử trong năm nay. Ông là một người bạn tốt với cộng đồng người Việt và đã giúp đỡ chúng ta
với nhiều lễ Tết và vấn đề trong vài năm qua.
Ngoài ra, Ủy viên Hagan đã làm việc chăm chỉ để nâng cao phẩm lượng cuộc sống bằng cách xây dựng thêm công viên, trạm cứu hỏa và cải thiện
đường và vỉa hè.
Hãy bỏ phiếu cho Ken Hagan vào tháng 11 này. Mỗi lá phiếu bầu cho ông Hagan là một phiếu bầu cho Cộng đồng người Việt chúng ta.

Commissioner Ken Hagan is running for re-election this year. He has been a good friend to the Vietnamese community and has helped us
with numerous events and issues over the last several years.
Additionally, Commissioner Hagan has worked hard to improve our quality of life by building more parks, fire stations, and improving our
roads and sidewalks.
Please vote for Ken Hagan in November. A vote for him is a vote for the Vietnamese community.

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122