Đại Tá Vũ Thế Quang, nguyên Tư Lện h Phó Sư Đoàn 23 Bộ Binh từ trần..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt đến Quý NT/CH thuộc Đại Gia Đình Mũ Đỏ,Sư Đoàn 23 Bộ Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…

Đại Tá Vũ Thế Quang, nguyên Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 23 Bộ Binh từ trần..

Để kính tường và tùy nghi..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C