Cáo phó và Chương trình Tang Lễ Cố Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại..

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt NT / CH đại Gia Đình Quân Chủng Hải Quân / Việt Nam Cộng Hòa…

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cố Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại..

Để tường và thuận tiện việc Phân ưu, Thăm viếng và Tiễn đưa Cố NT Hồ Văn Kỳ Thoại đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Tin Buồn

Chúng tôi vừa nhận tin buồn:

Phó Đề Đốc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Hồ Văn Kỳ Thoại,

đã từ trần trưa hôm nay Thứ Ba, 20/12/2022,
tại Houston, Texas..

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…
đặc biệt Đại Gia Đình Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa,
được tường..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C