Cụ Phạm Ngọc Lũy và Thương Thuyền Lịch Sử Trường Xuân

Kính thưa quý vị,
Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy, Thuyền Trưởng Thương Thuyền Trường Xuân
Đã Tạ Thế vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng Đại Thượng Thọ 103 Tuổi.

Chúng tôi kính chào vĩnh biệt Cụ và để tưởng niệm Cụ, chúng tôi xin trình chiếu lại video
cuộc nói chuyện của Cụ về “Tàu Trường Xuân, Hồi Tưởng 38 Năm Qua” do Bùi Dương Liêm thực hiện
vào ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Virginia, Hoa Kỳ.

Xin Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Ông Tuệ Nhân Phạm Ngọc Lũy An Vui Miền Vĩnh Cửu.

Trân Trọng Kính Bái
Bùi Dương Liêm
Nguyễn Thị Bé Bảy

https://youtu.be/xUDOUhiMahs