Love with everybody…..

Với tình thương mến của một người Chiến sĩ, Con Dân Việt Nam Cộng Hòa, mất quê hương…

Xin gởi đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu….

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Let us strive for this kind of new year.

Love This Video.MP4