Tin buồn đầu năm… Chiến Sĩ, Người Tù Kiệt Xuất ” Thép Đen ” Đặng Chí Bình đã vĩnh viễn ra đi..

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Tin buồn đầu năm…

Chiến Sĩ, Người Tù Kiệt Xuất ” Thép Đen ” Đặng Chí Bình đã vĩnh viễn ra đi..

Tin do KQ Bằng Phong Đặng Văn Âu thông báo..

Để Quý Vị được tường…

và chung lời cầu nguyện cho Ông..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Tin Buồn

Thép Đen Đặng Chí Bình, người Chiến Sĩ, người Tù Kiệt Xuất.

Đặng Chí Bình sinh ngày 20 Dương Lịch tháng 2, năm 1933.

Tên thật là Châu, còn có tên là Lê Viết Hùng, gián điệp của Việt Nam Cộng Hòa với bí danh X.20.

Bị bắt vào năm 1962, khi đột nhập miền Bắc, bị tra tấn và tù đày 20 năm.

Tác giả tập hồi ký Thép Đen nổi tiếng đã được tái bản nhiều lần.

Đã vĩnh viễn giã từ Gia đình, Thân thuộc và Đồng bào vào ngày 2 tháng 1, 2023.

Kính chào vĩnh biệt Ông..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C