Video “The Hue Massacre 1968” (Song Ngữ Anh-Việt) để Tưởng Niệm 55 Năm Cộng Sản Tàn Sát Đồ ng Bào Miền Nam

Xin chuyển đến quý vị video "The Hue Massacre 1968" (Song Ngữ Anh-Việt) để Tưởng Niệm 55 Năm Cộng Sản, bội ước Lệnh Hưu Chiến, mở cuộc Tổng Công Kích năm 1968, khi đồng bào miền Nam đang ăn Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, và tàn sát man rợ hàng vạn đồng báo vô tội bằng mã tấu, thanh sắt, báng súng, và chôn sống các cụ già, phụ nữ và trẻ em. Tội ác đẫm máu này của bọn Cộng Sản vô thần Trời sẽ không dung và Đất sẽ không Tha.
PGĐ
Tưởng niệm 55 năm cuộc thảm sát tại Huế (1968-2023) Trích từ bộ phim "Communism In Vietnam"
Vietnam Film Club

The Hue Massacre 1968 (Thảm Sát Tại Huế, ấn bản song ngữ 2023)

The Hue Massacre 1968 (Thảm Sát Tại Huế, ấn bản song ngữ 2023) – YouTube

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/