“Biển quảng cáo ở New York, Mỹ tràn ngập ‘áo dài'” on YouTube

Trung Quốc thật vô lý quá sức tưởng tượng.
Áo dài Việt Nam có từ ngàn xưa mà vẫn ngoan cố nhận là của Trung Quốc.
Xin thân Chuyển.
Elizabeth

Date: Wed, Jan 11, 2023 at 1:46 PM
Subject: Fw: Watch “Biển quảng cáo ở New York, Mỹ tràn ngập ‘áo dài'” on YouTube

Aó dài VN được quảng cáo trên NY…Trung cộng ghen tuc

LTPP

https://youtu.be/929HtVqQmNU

Biển quảng cáo ở New York, Mỹ tràn ngập ‘áo dài’

youtube.png

Biển quảng cáo ở New York, Mỹ tràn ngập ‘áo dài’