“No B.S News” Friday, Jan 20, 2023

Thân gửi ACE chương trình ngày Thứ sáu 20/1/23.

https://www.youtube.com/watch?v=IxInejnTMtw

Kính chúc bình an trong lời cầu nguyện. TGIF.

tuấn