Vài bản tin của cuối ngày 29 Tết…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Vài bản tin của cuối ngày 29 Tết…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường…

BMH ///

Washington, D.C

Bài diễn văn quan trọng về ưu tiên sãn xuất năng lượng của Đảng Cọng Hòa tại Hạ Viện