Kính Mời Quý Vị Thưởng Thức Bản Dịch Truyện Kiều, Tiếng Anh, 11 Chương Đầu

Dịch Giả Vương Thanh

(Xin Giới Thiệu Youtube Cho Thế Hệ Sau Để Các Cháu
Hiểu Thêm Về Một Tuyệt Tác Văn Chương Của Việt Nam)

https://www.youtube.com/watch?v=VEOvxzY0HgM

https://freedom-vaca.org/