How Henry Kissinger abandoned South Vietnam

Mời đọc bài viết rất giá trị từ một Luật Gia uyên bác đưa ra các dữ kiện trung thực và phân tích chính xác. Trước đây cuốn sách từ một ông Xịa cố tình xuyên tạc vài tình tiết để che đậy sự thật cùng bêu xấu VNCH. Bài này đúng 100%, các sử gia nên dùng tài liệu này để trích dẫn vào lịch sử.

How Henry Kissinger abandoned South Vietnam | Washington Examiner
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/how-henry-kissinger-abandoned-south-vietnam

PHL