Bài diễn văn của Bà Sarah Huckabee Sanders, Thống đốc Arkansas, trả lời Thông Điệp Liên Bang của Joe Biden..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Bài diễn văn của Bà Sarah Huckabee Sanders, Thống đốc Arkansas, trả lời Thông Điệp Liên Bang của Joe Biden..

Xin mời Quý Vị theo dõi..để tường..

BMH ///

Washington, D.C

Nữ Thống Đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders

Sarah Huckabee Sanders delivers GOP response to President Biden’s State of the Union | LIVE

Associated Press

Arkansas Gov. Sarah Huckabee Sanders delivers the GOP response to President Biden’s State of the Union address. The GOP currently controls the House in a divided Congress as the president contemplates a reelection announcement.

Bài diễn văn của Bà Sarah Huckabee Sanders, Thống đốc Arkansas, trả lời Thông Điệp Liên Bang của Joe Biden..
https://www.youtube.com/watch?v=EkwzNwi2lME&ab_channel=AssociatedPress