Đừng nghe những gì Joe Biden nói chiều nay – Hãy nghe những gì hắn làm trong hai năm qua

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Xin mời theo dõi để tường và tùy nghi thẩm định..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C