Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ của Cụ Bà Nguyễn Thị Sinh..

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính chuyển đến CH Đoàn Hữu Đình và Tang quyến..

Phân Ưu của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận…

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C