What is special about Vietnamese women?

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời,
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.

HỒ DZẾNH

Subject: What is special about Vietnamese women?

Ông Mỹ này khen phụ nữ Việt nam

Khen nức khen nở, khen thở chẳng được

What is special about Vietnamese women.pdf