Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cố NT Giacôbê Đỗ Ngọc Nhận

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt đại Gia Đình Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam…

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cố NT Giacôbê Đỗ Ngọc Nhận

Để kính tường,
và thuận tiện Phân ưu, Thăm viếng và Tiễn đưa Cố NT Đỗ Ngọc Nhận đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Ban Chấp Hành Hội Võ Bị Houston vô cùng đau buồn và thương tiếc thông báo
cùng Đại Gia Đình Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam khắp nơi:

NT Giacôbê ĐỖ NGỌC NHẬN

* CSVSQ Khóa 3 TVBQGVN

* Cựu Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN

vừa tạ thế lúc 3g30 sáng ngày 3 tháng 3 năm 2023 tại SAN ANTONIO TEXAS
Hưởng thượng thọ 93 tuổi

Chúng tôi xin chuyển Bản CÁO PHÓ và CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ của tang gia vừa phổ biến để quý vị tùy nghi.
Ban Chấp Hành Hội VB Houston sẽ tiếp tục phổ biến các chi tiết tổ chức tang lễ của NT Đỗ Ngọc Nhận K3
trong những ngày sắp tới.
Trong những giây phút đau buồn này, xin các quý vị trong Đại Gia Đình VB khắp nơi cùng dâng lời cầu nguyện
cho Jacobe Đỗ Ngọc Nhận mau được Chúa đón lên Thiên Đàng.
Trân trọng thông báo

CSVSQ Nguyễn Tài Ánh

Trưởng Ban Xã Hội

Cao Pho Do ngoc nhan.pdf