Phỏng vấn BS Liêm

Xem BS PH Liêm trả lời cuộc phỏng vấn của cô Rachel Le

Vĩnh QYHD

https://www.youtube.com/live/0ZBQwTG-BIc?feature=share