Biểu Tình Phản Đối Trung cộng xâm chiến Hoàng Sa – Trường sa.. vào ngày Thứ Bảy 18/03/202 3, tại sứ quán Trung cộng và Việt cộng. Biểu tình vì Hoàng Sa – Trường Sa ở Châu Âu

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Đồng hương, Quý NT và CH…

Thông Báo số 2 về cuộc Biểu Tình Phản Đối Trung cộng xâm chiến Hoàng Sa – Trường sa..
vào ngày Thứ Bảy 18/03/2023, tại sứ quán Trung cộng và Việt cộng.

Xin kính mời Quý Vị ủng hộ vả tham dự..

** Nếu cần phương tiện di chuyển xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, trước ngày 16/03/2023,
để giúp ban tổ chức kịp thời chuẩn bị..

E-Mail: hsts23.24@gmail.com

Tel: 202-670-5190

Trân trọng kính mời..

BMH ///

Washington, D.C