Sonia Ohlala –> Hệ thống pháp lý & FBI hiện là ‘Bộ máy được vũ khí hóa’ của CSDC để có được Trump

Elise Stefanik Rips Potential Indictment of Trump: ‘Attempt to Silence and Suppress the Will of the Voters’

Elise Stefanik lên án bản cáo trạng tiềm tàng của Trump: ‘Cố gắng bịt miệng và ngăn cản ý chí của cử tri’

♦️AG Paxton to Newsmax: Dems ‘Weaponized’ Legal System to Get Trump

Bộ trưởng tư pháp Texas, ông Paxton nói với Newsmax: Hệ thống pháp lý được ‘vũ khí hóa’ của CSDC để có được Trump

♦️FBI Is Now a ‘Weaponized Apparatchik’

FBI Is Now a ‘Weaponized Apparatchik’ of the Presidential Administration…

There’s a growing divide between the rank-and-file officers of the FBI and upper management, according to FBI ag…

FBI hiện là ‘Bộ máy được vũ khí hóa’