“No B.S News” Thứ tư 22/3/23

Thân gửi đến ACE vui buồn chính trị Mỹ:

https://www.youtube.com/watch?v=yIUPhRD8ynU&t=258s

tuấn