Thư Mời tham dự Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh của hai Hội Thánh trong vùng Thủ Đô HTĐ:

Xin chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý NT và CH….

Thư Mời tham dự Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh của hai Hội Thánh trong vùng Thủ Đô HTĐ:

1.- Hội Thánh Báp-Tít Hy Vọng.

2.- Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt – Mỹ..

Xin thông báo và kính, thân mời Quý Vị cùng Gia Đình tham dự..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt – Mỹ..

*****************************************************

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt – Mỹ..